APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session B

B60.00001: Theoretical and Experimental Discovery of Topological Chiral Crystals
Sponsor Unit(s): DMP
Guoqing Chang, Daniel Sanchez, Ilya Belopolski, Tyler Cochran, Benjamin Wieder, Frank Schindler, Jiaxin Yin, Songtian Sonia Zhang, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Tay-Rong Chang, Arun Bansil, Titus Neupert, Suyang Xu, Hsin Lin, Zahid Hasan

B60.00013: Quenching of Relaxation Pathway In Weyl Semimetal TaAs
Sponsor Unit(s): DMP
Jiayun Liu, Liang Cheng, Daming Zhao, Xiaoxuan Chen, Zhilin Li, Xiaolong Chen, Handong Sun, Ee Min Chia

Help us make APS.org better by telling us what's important to you. Take a short survey.