APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session B

B60.00001: Theoretical and Experimental Discovery of Topological Chiral Crystals
Sponsor Unit(s): DMP
Guoqing Chang, Daniel Sanchez, Ilya Belopolski, Tyler Cochran, Benjamin Wieder, Frank Schindler, Jiaxin Yin, Songtian Sonia Zhang, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Tay-Rong Chang, Arun Bansil, Titus Neupert, Suyang Xu, Hsin Lin, Zahid Hasan

B60.00013: Quenching of Relaxation Pathway In Weyl Semimetal TaAs
Sponsor Unit(s): DMP
Jiayun Liu, Liang Cheng, Daming Zhao, Xiaoxuan Chen, Zhilin Li, Xiaolong Chen, Handong Sun, Ee Min Chia