APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session J

J53.00002: Unraveling the Tunneling Spectrum of Bernal Stacked Bilayer Graphene
Sponsor Unit(s): DCMP
John Davenport, Zhehao Ge, Frederic Joucken, Eberth Quezada, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jairo Velasco Jr.

J53.00008: Disorder-induced nonlinear Hall effect with time-reversal symmetry
Sponsor Unit(s): DCMP
Zongzheng Du, Chunming Wang, Shuai Li, Haizhou Lu, Xincheng Xie