APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session B

B67.00001: Fractional Quantum Hall Effect in Weyl Semimetals
Sponsor Unit(s): DCMP
Anton Burkov

B67.00003: Universal plateau in the thermoelectric Hall conductivity of Dirac/Weyl semimetals
Sponsor Unit(s): DCMP
Brian Skinner, Vladyslav Kozii, Wenjie Zhang, Peipei Wang, Ran Bi, Chang-woo Cho, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Dapeng Yu, Genda Gu, Liang Fu, Xiaosong Wu, Liyuan Zhang