APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session L

L60.00002: Volkov-Pankratov states in two-dimensional topological superconductors
Sponsor Unit(s): DMP
David Alspaugh, Daniel Sheehy, Mark Goerbig, Pascal Simon

L60.00004: Majorana zero modes by engineering topological kink states in two dimensional electron gas
Sponsor Unit(s): DMP
Shuguang Cheng, Jie Liu, Haiwen Liu, Hua Jiang, Qing-Feng Sun, Xincheng Xie