APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session B

B41.00008: Two transient time in the charge and spin current
Sponsor Unit(s): GMAG
Sung Po Chao, Narasimha Raju Chebrolu

B41.00010: Chirality-induced Spin Selectivity in a Two-terminal Semiconductor Device
Sponsor Unit(s): GMAG
Tianhan Liu, Xiaolei Wang, Hailong Wang, Gang Shi, Fan Gao, Honglei Feng, Haoyun Deng, Longqian Hu, Eric Lochner, Pedro Schlottmann, Stephan Von Molnar, Yongqing Li, Jianhua Zhao, Peng Xiong

B41.00015: Coherent Resonant Tunneling through Double Metallic Quantum-Well States
Sponsor Unit(s): GMAG
Yuan LU, Bingshan Tao, Caihua Wan, Ping Tang, Jiafeng Feng, Hongxiang Wei, Xiao Wang, Stéphane Andrieu, Hongxin Yang, Mairbek Chshiev, Xavier Devaux, Thomas Hauet, Francois Montaigne, Stephane Mangin, Michel Hehn, Daniel Lacour, Xiufeng Han