APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session P

P60.00011: Field-free platform for Majorana modes in superconductors
Sponsor Unit(s): DMP
Songtian Sonia Zhang, Jiaxin Yin, Guangyang Dai, Kun Jiang, Tay-Rong Chang, Lingxiao Zhao, Hsin Lin, Guoqing Chang, Genfu Chen, Raman Sankar, Changqing Jin, Ziqiang Wang, Zahid Hasan