APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session W

W51.00005: Interacting Valley Chern Insulator in Moiré Systems
Sponsor Unit(s): DCMP
Xiaochuan Wu, Yichen Xu, Chao-Ming Jian, Cenke Xu