APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session B

B27.00001: Effects of residual stress on MEMS direction-finding sound sensors
Sponsor Unit(s): FIAP
Meeghage Perera, Renato Rabelo, Fabio Alves, Gamani Karunasiri

B27.00003: Nanomaterials-based Color-Detection via Machine-Learning Algorithms
Sponsor Unit(s): FIAP
Davoud Hejazi, Shuangjun Liu, Amirreza Farnoosh, Sarah Ostadabbas, Swastik Kar

B27.00008: Surface structure and electronics of all-inorganic halide perovskites CsPbI3: A first-principles study of surface reconstructions
Sponsor Unit(s): FIAP
Azimatu Seidu, Patrick Rinke, Jingrui Li

B27.00010: Comparison of spin photocurrent in devices based on in-plane or out-of-plane magnetized CoFeB spin detectors
Sponsor Unit(s): FIAP
Pierre Renucci, Xiaodi Xue, Laipan Zhu, Wei Huang, Yu Liu, Yang Zhang, Xiaolin Zeng, Jing Wu, Bo Xu, Zhanguo Wang, Yonghai Chen, Weifeng zhang, Xavier Marie, Yuan LU

B27.00014: Characteristics of β-Ga2O3 2D-nanoleaf and 1D-nanowire structures and their resistive switching performance
Sponsor Unit(s): FIAP
Chandrasekar Sivakumar, Gang-Han Tsai, Mon-shu Ho