APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session J

J51.00010: Optical Switching Based on a Single Layer of WSe2
Sponsor Unit(s): DCMP
Zheng Sun, Ke Xu, Jonathan Beaumariage, Jierui Liang, Susan Fullerton-Shirey, David Snoke