APS March Meeting 2020 Presentations

Back to List of Session(s)

APS March Meeting 2020

Session W

W54.00002: Gate field effects on the topological insulator BiSbTeSe2 interface
Sponsor Unit(s): DCMP
Shuanglong Liu, Yang Xu, Yun-Peng Wang, Yong Chen, James Fry, Hai-ping Cheng